In deze 40 dagentijd staan we stil bij het leven van Jezus en leven we toe naar zijn opstanding uit de dood. Hij heeft voor onze zonden geleden zodat wij weer vrij mogen leven. Hij geeft ons telkens nieuwe kansen om weer op te staan en in beweging te komen.

Het thema van de liturgische schikkingen in deze 40 dagentijd is: Sta 0P!

Om in beweging te komen is er voor mensen vaak een doel nodig. Een stip op de horizon helpt ons eraan herinneren.

Als basis voor de schikkingen gebruiken we een lijst gevuld met een weefsel van buigzame takken met in het midden een opening: een stip op de horizon.

Dit kader met weefsel en “stip” vormt de basis die bij iedere zondag een ander accent krijgt.

Onder de schikking ligt een paars doek, de kleur van ingetogenheid die we aannemen in deze tijd voor Pasen. Het jute doek geeft nederigheid weer.

De lezing van deze 1e zondag komt uit: Mattheus 4: 1-5    Jezus heeft net de Heilige Geest ontvangen en nu stuurt diezelfde Geest hem de woestijn in. Daar treft hij de duivel. Tot drie keer toe probeert de duivel hem te verleiden, maar zonder succes. Jezus voelt zich gedragen en beschermd door woorden.
Dit geven we weer door de tulp in het midden van de stip. De vorm van de paarse tulp doet denken aan gevouwen (biddende) handen. De tulp wordt beschermd en gedragen op vleugels. De 3 grote bladeren geven dit weer. Ook wij mogen fier overeind staan, zoals de tulp, ons niet af laten leiden en weten dat je gedragen wordt.
De lezing van deze 2e zondag komt uit: Mattheus 17: 1- 9. Onze levensreis gaat soms door woestijnen van moeilijkheden en verdriet. Zo is het ook met Jezus reis naar Jeruzalem.  Maar dan is er een bijzonder moment op de berg, samen met Petrus, Jacobus en Johannes. Jezus staat in een stralend wit licht en Mozes en Elia voegen zich bij Hem.  Petrus wil dat het zo blijft: hij wil tenten opzetten om op de berg, in dat stralende licht, te blijven. Maar het is de bedoeling dat Gods tent bij de mensen wordt opgezet en dat Gods licht en liefde in de donkere dalen van de wereld komen. Jezus zegt: “Sta op. Jullie hoeven niet bang te zijn.” In de schikking geven we het stralende licht weer door rond de stip grassen tussen het weefsel te plaatsen en een hyacintenbol in knop. Het licht is nog niet helemaal zichtbaar.
Zondag 15 maart 2020
Op deze 3e zondag sluit de liturgische bloemschikking aan bij de  lezing uit Johannes 4: 5-26.
Jezus rust uit bij een bron in Samaria en vraagt een Samaritaanse vrouw om hem wat te drinken te geven.   Als zij verbaast is dat Jezus hààr dit vraagt zegt hij: “Als je wist wie het is die je iets te drinken vraagt zou je hèm vragen, en hij zou je levengevend water geven”.  In de schikking staat het levende water centraal.  Water, waardoor wij als mensen kleur en geur mogen geven aan ons leven.  In wit komen immers alle kleuren samen.  De geur van jasmijn geeft ons zin in het leven, om in beweging te komen. En Jezus onthult zijn missie voor een ogenschijnlijke buitenstaander; Wie put uit de Bron zal kracht ontvangen. – De bloemen waaieren immers uit naar alle kanten: zo te leven kan een doel zijn voor iedereen.
Zondag 22 maart 2020
Op deze 4e zondag sluit de liturgische bloemschikking aan bij de  lezing uit Johannes 9: 1-13 en 26-39
Oog voor de mensen om je heen.
Jezus ziet een blindgeboren man en zendt hem naar Siloam (Siloam betekent: hij is gestuurd). Daar ziet hij voor het eerst licht. Jezus was bereid zijn handen vuil te maken! Maar zat de kracht van het wonder in dat papje van spuug een aarde? Of gebeurde het wonder toen de blindgeborene opstond en gehoor gaf aan Jezus’ woord: Ga en was jezelf!  Hoe dan ook – in Hem werd het werk van God openbaar. Als Jezus hoort dat de farizeeën de man hebben weggestuurd wordt hem, meer nog dan de genezing van zijn blindheid, het ware zicht op Jezus, de Mensenzoon – het licht van de wereld geschonken! De vierde zondag is feestelijker dan de voorafgaande zondagen. We blikken al vooruit naar Pasen.  Deze zondag staat ‘het zien’ centraal. De stip op de horizon is een oog geworden: een pupil waardoor alles zichtbaar wordt.  Het weefsel van takken wordt bloeiend. De bloesem en het roze doek geven aan dat het licht voor Pasen doorbreekt.
Zondag 29 maart 2020
De lezing op deze 5e zondag  komt uit Johannes 11: 1-4 en 17-44. Lazarus staat op uit de dood. Het is raadselachtig en tegelijkertijd een heldere boodschap.  Jezus aanschouwt de reacties van Marta en Maria die hun helpen klagen. De dood van Lazarus is ontijdig, de geliefde broer van Marta en Maria keert weer terug in het leven.
De totale overgave en de liefde. Dood en leven is een zuchtje van verschil. De onvoorwaardelijke liefde van de zussen en hun broer. De rode roos gesteund door klimop;  symbool van trouw, en de wolk van graszaden, is voor Jezus een reden om Lazarus het leven terug te geven. Liefde is sterker dan de dood.
Zondag 5 april 2020
De lezing van deze palmzondag zondag komt uit: Mattheus 26: 1- 27, 66
Jezus was in Bethanië. Tijdens het eten kwam er een vrouw bij Jezus. Ze had een albasten flesje bij zich met zeer kostbare olie.
Ze goot die olie over het hoofd van Jezus. De discipelen reageren geschokt. Wat een verspilling!…
Nee, want Jezus verbindt deze zalving met Zijn dood. Zalven wordt balsemen.
In de schikking voor deze palmzondag staat de zalving centraal. Dit geven we in de stip weer door een beker te hangen met allerlei verse kruiden en rondom de beker is een wit doek gewikkeld die verwijst naar de balseming.
De groene buxustakjes voor de schikking verwijzen naar de palmtakken en is een teken van overwinning en hoop.
Witte Donderdag, 9 april 2020
De lezing van deze Witte Donderdag komt uit  Johannes 13: 1-30.
Jezus is in Jeruzalem voor het Joodse Paasfeest. Tijdens het eten met zijn leerlingen staat Jezus op. Hij wast de voeten van zijn leerlingen, alsof hij een slaaf is.  Jezus zegt “Ik ben jullie Heer en meester, en toch heb ik jullie voeten gewassen. Ik heb jullie het goede voorbeeld gegeven. Dit moeten jullie ook voor elkaar doen.”
Het gaat erom dat iemand de minste wil zijn, en de ander wil dienen. Wie de belangrijkste wil zijn, moet zichzelf op de laatste plaats zetten, en hij moet alle anderen dienen (Marcus 9: 35).
In deze schikking staat het dienen centraal. Als symbool hiervoor zien we witte viooltjes. Een teer en eenvoudig bloemetje met een grote uitstraling. Ze zijn een teken van trouw en nederigheid. De kleur wit geeft ook iets weer van het licht dat ons omgeeft, waardoor wij kunnen leven. De opgerolde doek verwijst naar de doek waarmee Jezus de voeten van zijn leerlingen afdroogde.
Goede Vrijdag, 10 april 2020
De lezing van deze Goede Vrijdag komt uit  Johannes 19: 1-30. Pilatus gaf Jezus mee aan zijn soldaten. Ze brachten Hem naar een plaats die in het Hebreeuws Golgota (schedelplaats) genoemd werd. Jezus droeg zelf het kruis.
Op Golgota hingen de soldaten Hem aan het kruis. Aan weerszijden van Jezus hingen de soldaten ook twee andere mannen aan een kruis. Deze Romeinse straf was bijzonder zwaar en mensonterend. Misschien vertellen evangelisten daarom maar weinig over de kruisiging zelf. Ze vertellen wel, hoe er met de dood van Jezus, twee teksten uit de Schrift in vervulling gingen. De eerste is dat mensen dobbelen om zijn kleren. De tweede is de vraag om iets te drinken. Jezus dronk van de wijn die hem aangereikt werd en zei: “mijn werk is klaar”. Toen boog hij zijn hoofd en stierf. Vlak voordat Jezus sterft laat Hij zijn moeder en een geliefde leerling elkaar met nieuwe ogen zien, alsof hij hen op het hart drukt om goed voor elkaar te zorgen. De diepe droefenis over de kruisiging wordt uitgebeeld in dit eenvoudige beeld.
Als alles gezegd lijkt, past alleen de eenvoud van de drie kruizen.
Pasen, 12 april 2020.
De lezing voor deze eerste Paasdag komt uit: Johannes 20:1-18.  Vroeg in de ochtend kwam Maria bij het graf van Jezus. Ze huilde en zei: Ze hebben mijn Heer weggehaald en ik weet niet waar ze hem hebben neergelegd. Als Jezus haar naam noemt herkent ze Hem. Houd me niet vast zei Jezus. Ik ben nog niet opgestegen naar de Vader. Ga naar mijn broeders en zusters en zeg tegen hen dat ik opstijg naar mijn Vader, die ook jullie Vader is, naar mijn God die ook jullie God is. In de schikking staat het zien centraal. Jezus leeft, hij is zichtbaar en herkenbaar. Ook in deze schikking wordt de stip het oog, de pupil.  Rond het oog is een krans van witte bloemen. Deze verbeelden de twaalf leerlingen. Wit, de kleur van de bloemen en het doek bij de schikking geven vreugde en nieuw begin weer. De bloesemtakken in het weefsel drukken eveneens de vreugde van het nieuwe begin uit.In de meditatie van Pasen wordt deze schikking toegelicht. Klik op deze regel….
In de Stille Week en Pasen zijn meditaties opgenomen, klik hiervoor op deze regel….