Pastorale brief, 18 maart 2020

PROTESTANTSE GEMEENTE DIEPENHEIM
Pastorale brief

In goede machten liefderijk geborgen
verwachten wij getroost wat komen mag.
God is met ons des avonds en des morgens,
is zeker met ons elke nieuwe dag.

Dietrich Bonhoeffer, Lied 511: 7

De Engelse schrijver T.S. Elliott zei dat er twee soorten problemen bestaan. De eerste is het soort dat opgelost moet worden en dan verdwenen is. De andere soort moet worden uitgehouden, onder ogen gezien en meegedragen.
De problemen waar wij door het Corona-virus en door de maatregelen die genomen zijn om dat virus in te dammen voor gesteld zijn, behoren tot de laatste soort. Er is een nieuwe werkelijkheid ontstaan die – in ieder geval de komende weken, misschien zelfs maanden – ons (samen-)leven danig op de kop zal zetten. Niet alleen in Nederland, maar inmiddels in veel landen in de wereld is de sociale noodtoestand afgekondigd.
Vrij algemeen wordt aangenomen dat een aanzienlijk deel van de Nederlandse bevolking in meer of mindere mate last zal krijgen van het virus en dus ziek zal worden. De meeste mensen zullen alleen lichte klachten krijgen en er ook weer snel van herstellen, maar met name de kwetsbaren onder ons veel moeilijker of niet. Dat is een heel onverkwikkelijke en bittere realiteit die ons zomaar kan treffen.
Om de gevolgen zoveel mogelijk beheersbaar te houden, draagt de overheid ons allen met klem op om “sociale onthouding” in acht te nemen, dat wil zeggen: onze sociale contacten tot een minimum te beperken. Elkaar een hand geven, elkaar omhelzen – het wordt ons dringend ontraden.
We moeten deze crisis met elkaar samen doorstaan en uithouden en het is in het belang van ons allemaal dat we zo zorgvuldig en gedisciplineerd mogelijk de richtlijnen van de overheid volgen.

Het kerkelijk leven wordt noodgedwongen anders. In aansluiting bij de richtlijnen van de overheid, heeft de Kerkenraad van onze Johanneskerk het ingrijpende besluit genomen om tot en met zondag 5 april geen samenkomsten te organiseren. Niet in de kerk en ook niet in de Molenaarshof. Beide gebouwen zijn tot nader orde gesloten voor publiek. De reguliere zondagse erediensten kunnen geen doorgang vinden en de kerkdienst bij 75 jaar bevrijding van Diepenheim is daarom geannuleerd.

Het is waarschijnlijk dat voor de viering van de Stille Week en voor Pasen een andere vorm gezocht zal moeten worden. Wij bieden u de mogelijkheid om via de Facebookpagina van de Johanneskerk, of met een opname die achteraf ter beschikking wordt gesteld toch nog iets mee te krijgen. Ik geef u daarover graag telefonisch of per e-mail meer informatie.

Voor het pastoraat zijn er geen directe consequenties. In principe kan ik gewoon bezoekwerk blijven doen. Maar in het pastoraat kom ik ook in aanraking met degenen die tot de risicogroep behoren en daardoor moet ik behoedzaam zijn teneinde te voorkomen dat ik het virus aan anderen doorgeef.
Bezoek aan ziekenhuizen, verzorgings- of verpleegtehuizen kan alleen als het protocol van deze instellingen dit toestaat. Hierover informeer ik u ook desgewenst.

Groot zijn de consequenties voor uitvaarten en condoleren.
Richtlijnen van uitvaartcentra schrijven voor dat er bij een uitvaart (crematie en begrafenis) maximaal 30 personen aanwezig mogen zijn. Ik heb van de uitvaartleiders in onze regio begrepen dat zij zich hier ook aan houden. Er kunnen video- of geluidsopnames worden aangeboden die later ter beschikking kunnen worden gesteld, zodat u thuis toch nog betrokken kunt zijn.
Wat het condoleren betreft gelden helaas ook strikte beperkingen in de omgangsvormen. Maar ik weet zeker dat er samen met de uitvaartleiders een zo goede en waardig mogelijke invulling kan worden gevonden.
De beperkingen voelen allemaal heel ongemakkelijk en onpersoonlijk en dragen niet bij aan de behoefte om rouw en verdriet samen te kunnen delen. Als pastor vind ik dit zeer onwenselijk voor alle betrokkenen, maar in het belang van ons allen zullen we deze maatregelen moeten accepteren. Het spreekt vanzelf dat ik als pastor mijn betrokkenheid zal blijven tonen zoveel als in mijn vermogen ligt.

Juist in deze tijd en onder deze omstandigheden is het belangrijk dat we er voor elkaar zijn, ondanks alle voorzorgsmaatregelen en beperkingen. Een samenleving toont zijn kracht als mensen elkaar onder moeilijke omstandigheden nabij kunnen zijn en elkaar niet loslaten. Heel praktisch, heel “down to earth”, in gewone alledaagse dingen: een telefoontje, een e-mailtje, een kaartje met een paar woorden van troost en bemoediging. Het twentse naoberschap kan hier zijn waarde bewijzen.

Hebt u het vertrouwen dat we de kracht krijgen om deze moeilijke situatie met elkaar uit te houden.

Met een hartelijkste groet,

Ary Braakman, predikant
tel. 06-39207694
e-mail: a.braakman67@caiway.nl

maart 19, 2020