Kerkbalans

De actieperiode van Kerkbalans 2024 is van zaterdag 13 januari tot zaterdag 27 januari!

Kerkbalans 2024 komt eraan!

In januari gaat Actie Kerkbalans van start. Het thema is ook dit jaar ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’. Tijdens deze Actie krijgen alle leden van onze gemeente een brief met het verzoek voor een jaarlijkse financiële bijdrage. We hopen dat we ook in 2024 weer op u mogen rekenen! Dit jaar is een bijzonder jaar voor Actie Kerkbalans, want de Actie bestaat vijftig jaar! Al vijftig jaar geven kerkleden via Actie Kerkbalans voor het voortbestaan van de kerk.

Kerkbalans is een landelijke campagne en initiatief van de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk in Nederland en de Oudkatholieke Kerk. De kerk heeft een onmisbare plek in de samenleving. Voor de een is het een plek waar je samenkomt, waar je geïnspireerd wordt of vrienden ontmoet. De kerk verbindt. Voor de ander een plek waar je het leven deelt en rust vindt. Omdat de kerk kost geld, bestaat de actie Kerkbalans. De voorbereidingen voor de actie Kerkbalans zijn weer in volle gang.  Na 13  januari komt een vrijwilliger bij u de brief brengen en haalt deze voor 27 januari weer op. Doet u dit jaar (ook weer) mee? Na een ingewikkelde en ‘dure’ coronatijd, willen we als gemeente nu weer vooruit. We willen een plek zijn en blijven waar we rust en verdieping vinden en God ontmoeten. Waar we naar elkaar omzien en voor elkaar zorgen. Waar we klaarstaan voor mensen in de samenleving die onze steun nodig hebben. Uw bijdrage is onmisbaar om dit samen kerk-zijn ook in 2024 vorm en inhoud te geven.

De kerk kan alleen bestaan dankzij de financiële steun van haar leden. Doe daarom mee aan de Actie Kerkbalans en vul het toezeggingsformulier ruimhartig in.

Alvast veel dank voor uw bijdrage! Door vandaag te geven, kan de kerk blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat. Op naar de kerk van morgen.

Helpt u mee?

Vrijwilligers zijn druk in de weer om Kerkbalans goed voor te bereiden. We zoeken nog mensen die ons kunnen helpen met het bezorgen en ophalen van de Kerkbalans-brieven. Heeft u hier en paar uur voor over? Neem dan contact op met de ledenadministratie: ledenadministratie@pkn-diepenheim.nl of Heleen Glas tel: 06-49885128

Wat is kerkenwerk?
Wat houdt het werk van de kerk in deze tijd in? Tijdens de zondagse kerkdiensten, waarin de Woordverkondiging wordt gedaan en waar het christelijk geloof wordt beleden, komt de kerkelijke gemeente of parochie samen om te leren en te vieren. Want geloven kun je niet alleen. Maar de plaatselijke kerk doet daarnaast nog veel meer. Als kerkelijke gemeenschap, dus gemeenschap van mensen met verschillen van inzicht, vindt men toch een aantal gemeenschappelijke dingen belangrijk. Dat zijn zaken als solidariteit, verbondenheid, zorg en aandacht voor mensen, elkaar vasthouden in blijdschap en verdriet. Voorbeelden hiervan zijn:
– De kerk, waar elke zondag de verkondiging van het Evangelie plaatsvindt, die veel mensen tot steun is.
– De kerkelijke gemeente of parochie, die zich inzet voor de medemens, zoals door het bezoeken van zieken, ouderen en zwakkeren in onze samenleving die extra aandacht nodig hebben. Waar diaconaat, hulp en ondersteuning van kwetsbare mensen in eigen land en in het buitenland, in de praktijk wordt gebracht.
– De kerkenraad of kerkbestuur, die aandacht geeft aan de jeugd door middel van jeugd- en jongerenwerk.
– De kerkgemeenschap, die probeert mensen die aan de rand van de samenleving terecht gekomen zijn, weer een menswaardig bestaan te bieden.
– De kerk, die zich inzet voor onze samenleving in haar geheel.
– De kerkelijke gemeente/parochie, die een al dan niet monumentaal kerkgebouw onderhoudt, dat in ons dorp of onze stad het beeld bepaalt.
Dit zijn in grote lijnen de activiteiten die door een plaatselijke kerk worden verricht en die dan ook ‘kerkenwerk’ worden genoemd.
Vrijwilligers
De Kerk is een vrijwilligersorganisatie, hetgeen o.m. betekent dat zij door vrijwilligers wordt aangestuurd en dat bijna al het uitvoerende werk door vrijwilligers wordt verricht. Dat gebeurt, in de meest letterlijke zin van dat woord: “Pro Deo”. Toch heeft iedere plaatselijke kerk met vaste uitgaven te maken. Vrijwel iedere gemeente en parochie heeft mensen in dienst (predikanten, kerkelijk of pastoraal werkers). Dat zijn speciaal opgeleide mensen die ‘beroepsmatig’ hun werkzaamheden verrichten en dus recht hebben op een passende rechtspositie en salarisregeling.
Daarnaast zijn er nog wat geringere kosten, zoals voor kosters- en beheerswerkzaamheden (in veel gemeenten en parochies gebeurt dat werk ook door vrijwilligers), de vergoeding aan de organist(en), enz. Andere kosten waar de plaatselijke kerk mee te maken heeft, zijn o.a. het onderhoud van de gebouwen, verwarming en verlichting. Omdat de plaatselijke kerk deel uitmaakt van een groter geheel, namelijk van de landelijke kerkelijke organisaties of in de katholieke Kerk van een bisdom,  moet ook een bijdrage worden betaald voor het werk dat op landelijk of diocesaan niveau van de Kerk wordt verricht.
Dus ondanks het vele werk dat wordt verricht door honderdduizenden vrijwilligers, heeft de Kerk ook geld nodig om haar voorgangers en priesters te betalen en om ervoor te zorgen dat de overige kosten, zoals die hiervoor genoemd zijn, betaald kunnen worden.
Financiën van de Kerk
De Kerk in Nederland moet zich zelf bedruipen. Zij krijgt van niemand subsidie, dus ook niet van de Rijksoverheid. Sommige mensen denken dat dit wel zo is, maar dat is een fabel. Wanneer de plaatselijke kerk de beschikking over een rijksmonument heeft, krijgt zij wel een restauratiesubsidie, maar die krijgen ook de eigenaren van een molen of een monumentale boerderij. Maar voor de echte kerkelijke activiteiten, zoals die hiervoor zijn genoemd, is de kerk geheel op zichzelf aangewezen.
Sommige kerken beschikken over onroerend goed dat in het verleden verworven of geschonken is en waar jaarlijks huur- of pachtopbrengsten uit worden genoten. Ook zijn er plaatselijke kerken die in het verleden legaten hebben ontvangen waar zij nu nog het vruchtgebruik (rente) van genieten. Met de wekelijkse collecten vormen deze inkomsten ongeveer 15 á 20 pct. van de inkomsten die de kerken jaarlijks nodig hebben. Dus 80 á 85 pct. van de inkomsten moet door de leden zelf bijeen worden gebracht. Dat noemt men de (Vaste) Vrijwillige Bijdragen. In Nederland doen zo’n 1.200 gemeenten van de Protestantse Kerk en 1400 parochies van de Katholieke Kerk, onder de naam van “Kerkbalans”, een persoonlijk beroep op de gemeenteleden met de vraag wat het hun waard is dat de kerk in de eigen woongemeenschap in stand blijft.
Wat is het mij waard?
De Kerk is het waard om ons voor in te zetten. De vraag ‘Wat is de kerk mij waard?’  kan ook worden omgekeerd in: ‘Wat kan ik voor de Kerk betekenen?’. Leden kunnen veel voor de kerk doen:
–         door aanwezig te zijn in de wekelijkse eredienst;
–         door zich in te zetten als vrijwilliger in het plaatselijke kerkenwerk, waarbij iedereen met haar/zijn eigen inbreng welkom is; en
–         door een geldelijke bijdrage aan de plaatselijke kerk te geven.
Het is, zoals we hiervoor aangaven, van groot belang dat er in ons dorp of wijk een kerkgemeenschap is. Een kerkgemeenschap die God dient en zorg heeft voor ons en onze medemens. Een kerk die het waard is om ook in de toekomst kerk te kunnen zijn. Daar gaat het om bij de actie Kerkbalans 2024! Geef vandaag voor de kerk van morgen!
Ook kunt u periodiek schenken. Dit geeft een belastingvoordeel. lees verder…..