Voorlopig privacy statement

Voorlopig privacy statement Protestantse Gemeente Diepenheim

De Protestantse Gemeente Diepenheim verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. Wij vinden uw privacy erg belangrijk en gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend door of namens ons gebruikt en worden niet aan derden ter beschikking gesteld. Hieronder staat precies wat u van ons kunt verwachten en aan welke regels we ons houden.

Toepasselijkheid
De organisatie van de Protestantse Kerken Nederland en haar plaatselijke gemeenten is gebonden aan specifieke (kerkelijke) regels. Deze regels werken ook door in de privacybescherming. De Algemene Verordening Gegevensbescherming geeft ruimte aan de kerken om conform hun eigen kerkelijke regels gegevens te verwerken.
Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens op de website van onze plaatselijke gemeente.

Doel van verwerking
Als plaatselijke gemeente hechten wij belang aan het bevorderen van de onderlinge band, het omzien naar elkaar en betrokkenheid met elkaar en het bijeenzijn rondom Gods Woord. Vanuit het geloof willen wij ook anderen daarbij uitnodigen.
Om die reden worden er ook persoonsgegevens gedeeld en uitgewisseld. Persoonsgegevens worden bijvoorbeeld gebruikt voor administratie, het organiseren van bijeenkomsten etc.

Verwerking van uw gegevens
Van de leden van de plaatselijke gemeente worden algemene en kerkelijke persoonsgegevens geregistreerd.

Op de website worden alleen persoonsgegevens van gemeenteleden gepubliceerd wanneer dit nuttig is in verband met het uitoefenen van een functie. Hierin wordt getracht een zorgvuldige afweging te maken. Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van e-mailadressen met als domeinnaam pkn-diepenheim.nl.

Op foto’s van kerkelijke activiteiten kunnen personen staan. Heb u hiertegen bezwaar dan worden deze foto’s verwijderd. Geeft u dit s.v.p door aan website@pkn-diepenheim.nl.

Binnen de ledenadministratie (LRP) worden voor zover bekend en van toepassing de volgende burgerlijke gegevens geregistreerd:

 • naam en voornamen c.q. voorletters
 • namen ouders en eventuele kinderen
 • straatnaam, huisnummer, postcode, woonplaats en datum van vestiging op het woonadres
 • geboortedatum en -plaats
 • e-mailadres
 • telefoonnummer
 • geslacht

alsmede de volgende kerkelijke gegevens:

 • de wijk waartoe betrokkene behoort
 • doop, met vermelding van de datum alsmede van het kerkgenootschap de naam van de gemeente, respectievelijk kerk, respectievelijk parochie, waarbinnen de doop werd bediend
 • belijdenis van het geloof, met vermelding van de datum alsmede van het kerkgenootschap de naam van gemeente respectievelijk kerk, waar belijdenis van het geloof werd gedaan
 • kerkelijke inzegening van het huwelijk, met vermelding van de datum alsmede van het kerkgenootschap, de naam van de gemeente, waar de inzegening heeft plaatsgevonden; indien van toepassing ook datum vorig huwelijk en eventueel datum echtscheiding
 • datum van overkomst uit een andere gemeente of uit een andere kerkgenootschap, met vermelding van de naam van deze gemeente c.q. kerkgenootschap
 • gegevens in verband met het einde van het lidmaatschap van de gemeente
 • datum van vertrek dan wel overschrijving naar een andere gemeente c.q. een ander kerkgenootschap met vermelding van de naam van de nieuwe gemeente c.q. het nieuwe kerkgenootschap
 • datum van overlijden
 • datum van onttrekking aan de gemeenschap van de kerk / datum waarop de gemeenschap van betrokkene met gemeente en kerk geacht wordt verbroken te zijn / datum van herstel van de gemeenschap met gemeente en kerk

Uitzending kerkdiensten
De (meeste)  kerkdiensten zijn live te volgen en ook naderhand te bekijken via ons YouTube kanaal. Tijdens de kerkdiensten kunnen in gebed of anderszins namen van leden van de gemeente genoemd worden in combinatie met gegevens rondom ziekte en gezondheid of andere persoonlijke omstandigheden. Het is daarbij mogelijk dat bezoekers van de dienst in beeld komen en/of op de geluidsopname te horen zijn, dan wel dat er gegevens van gemeenteleden in voorbede of op andere momenten tijdens de dienst worden verwerkt.

Bijzondere diensten (rouw-, trouwdiensten etc.) kunnen worden gestreamd.  Alleen op aanvraag zijn CD-audio-opnamen verkrijgbaar.

De plaatselijke gemeente verzamelt bovenstaande gegevens op basis van toestemming als grondslag om op deze manier een gemeenschap te kunnen zijn waarin leden naar elkaar omzien en waarin leden elkaar op kunnen dragen aan God.

Publicatie kerkblad ‘Kontakt’
Eens per maand wordt het kerkblad ‘Kontakt’ (al dan niet elektronisch) verspreid in Diepenheim en  naar leden van de gemeente, dan wel personen met wie de gemeente regelmatig contact onderhoudt en/of een relatie heeft om betrokkenen op de hoogte brengen van de activiteiten van de gemeente. De volgende gegevens kunnen hierbij geregistreerd worden:

 • naam en voornamen c.q. voorletters
 • adres en woonplaats
 • geboortedatum
 • e-mailadres
 • datum van overlijden
 • data van festiviteiten (verjaardagen 80+, huwelijken etc.)
 • data en tijden van kerkelijke activiteiten

Beveiliging persoonsgegevens
De kerkenraad zorgt voor passende beveiliging van de persoonsgegevens die zij onder zich heeft, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.
Bewaartermijn persoonsgegevens
De scriba / ledenadministrateur bewaart persoonsgegevens die zijn verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking dan wel op grond van de Archiefwet is vereist.

Uw privacyrechten
U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens en het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen. Daarnaast kunt u bezwaar aantekenen tegen het gebruik van uw gegevens.
Als u wilt weten welke persoonsgegevens de plaatselijke gemeente van u verwerkt, kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen. Een dergelijk verzoek wordt binnen 6 weken behandeld.
Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aanvullen.
Ook wanneer u bezwaar heeft tegen een geplaatste foto waarop u zichtbaar bent, kunt u dat (met opgaaf van de reden) kenbaar maken door een e-mail te sturen aan de contactpersoon AVG (te bereiken via info@pkn-diepenheim.nl). De betreffende foto wordt dan zo spoedig mogelijk verwijderd.
Heeft u vragen over het gebruik van (uw) persoonsgegevens? Neem dan contact op met de contactpersoon AVG.

Sociale media
De plaatselijke gemeente is op sociale media te vinden, zoals Facebook. Wanneer u ons volgt op sociale media krijgen wij mogelijk toegang tot een deel van uw profielgegevens. De plaatselijke gemeente volgt ook zelf sociale mediakanalen en kan op die manier toegang krijgen tot gegevens op uw sociale media.

Website

Hebt u er bezwaar tegen dat uw naam of een foto van u op onze website voorkomt, dan kunt u die melden via website@pkn-diepenheim.nl.

Clickgedrag en cookies
Tijdens uw bezoek aan de website wordt enige informatie verzameld over de hard- en software van uw computer. Het gaat daarbij om uw IP-adres, browsertype, domeinnaam en toegangstijd. Deze informatie wordt gebruikt om de website te verbeteren. Deze gegevens worden door de meeste websites vastgelegd en blijven anoniem.

Websites van derden / links
Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan het privacy statement van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Gebruik van uw persoonsgegevens
Wanneer u via de maik, WhatsApp of dergelijke een vraag stelt, kan gevraagd worden naar uw naam, uw e-mailadres en enkele andere aanvullende gegevens. Deze gegevens zullen niet aan derden worden doorgespeeld of gebruikt worden voor commerciële doeleinden.

Wijzigingen in dit privacy statement
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Het verdient aanbeveling om dit privacy statement regelmatig te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

NB dit concept reglement moet nog verder worden uitgewerkt en vastgesteld door de kerkenraad.

laatste wijziging 10 januari 2023