Algemene voorwaarden verhuur

Kerkrentmeesters

Protestantse Kerk Diepenheim

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR VERHUUR

VAN DE JOHANNESKERK EN DE MOLENAARSHOF, GROTESTRAAT 1 EN 3, TE DIEPENHEIM

01    Iedere huurder is aan deze algemene voorwaarden gebonden.

02    Voor zover niet anders (schriftelijk) is overeengekomen, gelden voor het gebruik de volgende dagdelen.

o   Morgen: 08.00 uur tot 12.30 uur

o   Middag: 13.30 uur tot 18.00 uur

o   Avond: 19.00 uur tot 23.30 uur

03    Het gebouw zal een half uur voor de bovengenoemde aanvangstijden voor de huurder toegankelijk zijn. E.e.a. in overleg met de beheerder.

04    In het gebouw mogen geen meegenomen eet- en/of drinkwaren worden gebruikt. Deze worden betrokken via de verhuurder. In overleg met verhuurder bestaat de mogelijkheid er zelf voor te zorgen. In dit geval kan bedieningsgeld in rekening worden gebracht. E.e.a. ter beoordeling van de beheerder.

05    Onderverhuring is niet toegestaan.

06    De bediening van technische apparatuur van de verhuurder dient uitsluitend door de verhuurder te geschieden.

07    Verhuurder heeft te allen tijde toegang tot de verhuurde ruimte.

08    Huurder mag geen verandering of toevoeging aan de gehuurde ruimte aanbrengen.

09    Huurder is aansprakelijk voor alle schade, inclusief gevolgschade, toegebracht aan gebouw en/of inventaris door hem of door hem tot het gebouw toegelaten personen.

10    Huurder is niet bevoegd andere ruimten te betreden dan het gehuurde, met uitzondering van de voor iedereen toegankelijke ruimten.

11    Huurder mag geen reclame aanbrengen op, rondom of in het gebouw.

12    Huisdieren kunnen in het gebouw niet worden toegelaten.

13    Mocht verhuurder door oorzaken buiten zijn schuld niet in staat zijn het gehuurde ter beschikking van verhuurder te stellen, dan is verhuurder niet aansprakelijk voor eventueel daaruit voortvloeiende schaden.

14    Bij annulering van de huurovereenkomst door huurder, binnen 14 dagen voor de vastgestelde dag, wordt in principe de zaalhuur in rekening gebracht.

15    Niet toegestaan is elk gebruik dat de bij de Protestantse Gemeente Diepenheim passende sfeer dreigt te verstoren, zulks ter beoordeling van verhuurder.

16    Bij verhuur wordt uitgegaan van gebruik zoals deze past binnen de normen van onze kerk. De PKN-Diepenheim houdt zich het recht voor om verhuur bij hiervan afwijkend gebruik  te weigeren.

17    Huurder wordt geacht de door hem in het gebouw toe te laten personen van de inhoud van deze voorwaarden in kennis te stellen.

18    Verhuurder is bevoegd personen, die zich niet aan deze voorwaarden houden, uit het gebouw te verwijderen.

19    Onder “verhuurder” wordt in deze voorwaarden ook verstaan de door verhuurder daartoe aangewezen personen.

 

Zie voor verdere informatie op deze website: