Wanneer:
3 november 2021 @ 20:00 – 21:30 Europe/Amsterdam Tijdzone
2021-11-03T20:00:00+01:00
2021-11-03T21:30:00+01:00

Deze gemeenteavond willen wij gaan houden op 3 november 2021 om 20.00 uur in de Molenaarshof als vervolg op de gemeenteavond van 2 september. Op deze avond is uiteengezet wat de mogelijkheden zijn voor de Diepenheimse kerkgemeenschap. Wij willen op deze avond, het enige agendapunt,  onze bevindingen met u delen en samen met u een doorkijk maken naar de toekomst.

Gemeenteavond 2 september.
Op de gemeente avond van onze gemeente waren ruim 40
personen aanwezig. Na een welkomstoord hebben we eerst
terug gekeken op vorig jaar, toen hebben we geen gemeenteavond kunnen houden i.v.m. corona. Ary Braakman opent
de avond met een kort woord. Hij merkte dat er vorig jaar
veel sombere gedachten te horen waren van mensen die
dachten dat het rap afgelopen zou zijn met onze gemeente,
maar de afgelopen tijd is toch gebleken dat we al weer diensten hebben gehad met een mooie opkomst, o.a. de openluchtdienst en de Fancy Fair. Hij vertelt in zijn openingswoord over de brieven van Bonhoeffer.
Die Bonhoeffer stuurde aan het eind van de oorlog toen hij in
de gevangenis zat. Hij schreef o.a. een doopbrief aan zijn
pas geboren neefje. In die brief schetst hij een beeld van de
kerk in de toekomst. Ary ziet parallellen met onze tijd. Verband tussen platteland en stad. Hij heeft ons een paar fragmenten uit deze brief voor gelezen.
Heleen is ons voor gegaan in gebed: Als de muren! Als de
muren voor ons staan, doe ons dan de gaten zien waar het
licht doorheen valt, waardoor we verder kunnen kijken.
Als de bergen voor ons oprijzen, doe ons dan de paadjes
zien waar onze voeten kunnen gaan, waarlangs we verder
kunnen komen.
Als de mist ons overvalt, laat ons dan de kansen zien om stil
te staan, stilte te voelen waarin we bij U kunnen komen.
En God misschien, als we moed hebben, help ons dan het
ook te maken: die gaten, die paadjes, die kansen. Amen.
Na de opening neemt Bert ons mee in een paar kengetallen,
ledenaantallen vanaf 2017 t/m 2021 en de gemiddelde leeftijd van onze gemeente.
Onze kerkenraad bestond uit 7 personen, afgelopen jaar en
aan het eind van dit jaar zijn dit er nog 4. Wij vragen dus om
ons te helpen en deel te worden van de kerkenraad. Een
kerkenraad moet volgens de kerkorde beschikken over 2
ouderlingen, 2 diakenen, 2 ouderling-kerkrentmeesters en
een scriba. Die aantallen hebben we niet meer. Uiteindelijk
hebben we aan het eind van dit jaar 5 vacatures: 1 voorzitter, 1 scriba, 2 ouderlingen, 1 diakenen. Er mogen er altijd
meer zijn. Echter bij een te kleine kerkenraad is het juridische bestaansrecht van dit bestuur niet meer voldoende. Het
zou dan ook mooi zijn als mensen zich aanmelden en bereid
zijn om bestuurlijk mee te praten, denken en besturen.
Vervolgens worden diverse scenario’s doorgenomen als dit
aantal niet gehaald wordt. Bij een te kleine kerkenraad kan
er in overleg met de classis Overijssel nog veel geregeld
worden.
Enkele voorbeelden zijn:
1. Als zelfstandige gemeente: Voorwaarden zijn:
a. Er is een complete kerkenraad van tenminste 2 ouderlingen, 2 ouderlingen-kerkrentmeester, 2 diakenen en 1 predikant.
b. Er is een complete dekking van inhoudelijke werkvelden:
eredienst (waaronder wekelijkse kerkdienst), pastoraat, diaconaat, missionair werk, vorming/toerusting.
c. Er zijn voldoende inkomsten om de kosten te dekken met
een gezonde verhouding tussen levend geld en dood geld.
2. Als deel van een samengevoegde gemeente
Hierin zijn diverse varianten:
– van samenwerking als zelfstandige gemeente.
– met een andere zelfstandige gemeente op onderdelen van
het werk tot een gefuseerde, geïntegreerde.
– compleet verenigde gemeente. Dit is de meest aannemelijke variant in deze omdat de vorming van een kerkenraad
onder druk staat.
Voordeel: je kunt onder 1 bestuur functioneren, je bent minder afhankelijk van bereidwilligen uit Diepenheim
Consequentie is:
a. dat er een kerkenraad komt die een groter gebied omvat;
waardoor je de zeven noodzakelijke kerkenraadsleden voor
de zakelijke kant uit een groter reservoir kunt rekruteren.
b. dat je werkvelden over een groter gebied aanreikt, waardoor het makkelijker is in de uitwerkingen te voorzien.
c. dat er een gezamenlijk financieel beleid is. Het eigen gezicht van Diepenheim. Daar kan men afspraken over maken.
– taakgroepen/werkgroepen blijven specifiek voor regio Diepenheim.
– minder zware agenda en minder tijd investering.
– openhouden van de kerk voor ere diensten zo lang mogelijk
in stand houden.
– bezuinigingen, (fin. Inbreng Diepenheim, eerst ten kosten
van andere posten)
3. Als huisgemeente
– Zelfstandige gemeente over naar huisgemeente,
– Kleinschalige gemeenschap die samenkomt om te vieren,
te leren en te dienen.
– Dat is een nieuwe vorm nu er een krimp zichtbaar is.
Consequentie is:
a. Er komt een commissie, waaraan geen afgebakende eisen wordt gesteld zoals die gelden bij de kerkenraad.
De commissie werkt onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad van een naburige gemeente dan wel de classicale
vergadering.
b. Je werkt met een aangepaste agenda, die zich beperkt tot
enkele kernmomenten van het geloofsleven, bijvoorbeeld
eredienst, enige toerusting/ontspanning, onderlinge aandacht (vieren, leren, dienen).
c. Je maakt vooraf afspraken omtrent het kerkgebouw en
kan afspreken dat je het kerkgebouw zolang als mogelijk
openhoudt, afhankelijk van de inkomsten uit Diepenheim
Onder leiding van Mathijs gaan we na de pauze zijn met
elkaar in gesprek.
Hij begint met een anekdote: “ als je klaagt over het donker,
kun je ook een lampje aandoen”.
Mathijs schetst een beeld van hoe het er nu aan toe gaat: wij
zijn nog steeds een levende gemeente, alles draait door, o.a.
door de meedraaiende ouderlingen, het geweldige pastorale
team, de diaconie, de kerkrentmeesters die ervoor zorgen
dat het financieel allemaal loopt. En vele vrijwilligers in diverse groepen en met hand en spandiensten voor ons allen.
We hebben een probleem in bestuurlijk opzicht. We boeren
financieel langzaam achteruit maar kunnen daar nog enige
tijd mee vooruit.
Het woord is aan de gemeente
Reacties vanuit de aanwezigen zijn onder anderen:
– we zijn met veel dingen goed op weg, maar de gemiddelde
leeftijd is wel hoog. Kunnen we iets organiseren om weer iets
op te zetten voor de jeugd? Bijv. met behulp van een jongerenwerker, dus een externe kracht.
– Van de 473 leden zijn er zo’n 80 van actief. We hebben
eerder wel 25+-bijeenkomsten gehouden, maar dat bleef
nooit bestendig.
– Wat er in Diepenheim speelt, speelt in andere gemeenten
en ook in andere sectoren, zoals musea en vakbonden. We
moeten niet de illusie hebben dat we de kerk van onze ouders kunnen doorgeven aan onze kinderen.
– Projectmatig gericht werkt nog wel, mensen willen wel voor
een kortere periode betrokken zijn, maar niet voor langere
tijd.
– Wat betreft de jeugd: als je groepjes van jongeren weet te
strikken, dan werkt dat wel, dus niet als individu, maar wel
met meerderen tegelijk.
– Elke 7 jaar is er een nieuwe generatie. Dus je moet als je
de 25jarigen aan wilt spreken een generatie genoot de motivatie laten overbrengen.
– We zijn blij met de opkomst en men vraagt zich af hoe het
nou zit met de eis van de 7 kerkenraadsleden.
– Men denkt dat een jongerenwerker in Diepenheim niet veel
meer kan brengen. Er zijn meer coaches dan hectometerpaaltjes (de helft van Nederland is coach en de andere helft
heeft er een nodig).-
– Een paar aanwezigen willen graag helpen richting geven
aan hoe we verder moeten, maar wil ook samen werken met
meer Diepenheimers. Zo heeft de kerkenraad Anno.nu ingehuurd om te onderzoeken en te inventariseren hoe het verder moet met de kerk in Diepenheim. Deze zoektocht wordt
samen met mensen uit Diepenheim van binnen en buiten de
kerkelijke kringen gedaan.
– De laatste jaren zien we dat de kerk minder een bindmiddel
in de gemeenschap, zorg er dus voor dat het niet alleen voor
de kerkelijke gemeente is, maar voor alle inwoners, maak de
kerk meer een gemeenschapscentrum voor een ieder in Diepenheim.
– 7 kerkenraadsleden is het absolute minimum. Zo draag je
met meer mensen de verantwoordelijkheid. Je moet er niet
te zwaar in te gaan zitten. Maak de portefeuille wat kleiner
zodat mensen eerder geneigd zijn om een taak op te pakken.
Kerkenraad Gemeenteavond
– Er zijn ook die voorstander zijn om dan op te gaan in een
grotere gemeente en wel zo lang mogelijk zelfstandig. En
probeer aansluiting te vinden bij andere verenigingen.
Of je kiest voor de huisgemeente, waarbij je helemaal geen
kerkenraad nodig hebt.
– Er wordt gevraagd of een ambtsdrager belijdend lid zijn? in
principe ben je belijdend lid als ambtsdrager.
– wat gebeurt er met het gebouw als we een huisgemeente
zouden worden? Die kunnen we zo lang mogelijk in eigen
gemeente Diepenheim houden.
– De kerk is cultureel erfgoed, probeer zo lang als het financieel kan, de boel levendig te houden.
– Als we een levendige gemeente willen houden, zullen we
ambtsdragers nodig hebben.
– Kunnen mensen die geen lid willen worden, maar wel donateur? Ja dat kan en er zijn er al een paar.
– We focussen ons teveel op de vorm en te weinig op de
inhoud. Laten we eens wat ruimer en vrijer kijken naar onze
gemeente. Je moet een plek worden waar mensen liefde en
vertrouwen geven.
Dit is ook de reden dat Anno.nu is ingeschakeld. Maar uiteindelijk heb je wel een bestuur nodig.
– We hebben in Diepenheim een groep mensen die het pastorale team vormen, veelal zijn dat oud-kerkenraadsleden.
Kunnen die ook een rol vervullen ten aanzien van de kerkenraad?
In Diepenheim wordt alleen aan de voorwaarde van voldoende kerkenraadsleden niet voldaan, zouden de personen die
nu in het pastorale team zitten niet alsnog een rol willen spelen? Je zou een situatie kunnen hebben waarin een ‘kleine
kerkenraad’ tekenbevoegd is, en een grote kerkenraad die
niet altijd bij de vergaderingen aanwezig is. Een grote en
kleine kerkenraad zou daarbij een optie kunnen zijn.
Zo zijn er nog vele gedachten en opties op deze avond voorbij gekomen.
Wij willen graag in oktober/november bij elkaar komen om te
bespreken welke mogelijkheden er zijn en hoe het nu verder
moet met onze gemeente..
Iedereen wordt dank gezegd voor de komst en we sluiten de
avond met gezamenlijk het Onze Vader.
Samen willen wij graag verder praten met de gemeente en
dat mogelijk op 3 november aanstaande. U Bent alvast uitgenodigd!
Bert Hooijsma

 

 

 

Categories:

Tags:

Comments are closed

 

Direct naar ons YouTubekanaal

    Direct naar de bloemschikkingen

Aankomende activiteiten
okt
24
zo
10:00 Kerkdienst Ds. E. Roos, Amsterdam
Kerkdienst Ds. E. Roos, Amsterdam
okt 24 @ 10:00 – 11:00
Kerkdienst Ds. E. Roos, Amsterdam
Zondag 24 oktober ontvangen wij ds.Ewoud Roos uit Amsterdam als gastpredikant in onze Johanneskerk. Ds. Roos is sinds 2010 predikant bij Doopsgezinde gemeente in  Amsterdam. Hij studeerde theologie aan de Rijksuniversiteit in Groningen en promoveerde[...]
okt
25
ma
10:00 Wozoco-bijeenkomst o.l.v. ds. A....
Wozoco-bijeenkomst o.l.v. ds. A....
okt 25 @ 10:00 – 11:00
Wozoco-bijeenkomst o.l.v. ds. A. Braakman. Op maandag 25 oktober wordt er in de Wozoco een korte dienst gehouden o.l.v. Ds. A. Braakman. Iedereen, ook personen van buiten de Wozoco, is om 10.00 uur van harte[...]
okt
31
zo
10:00 Kerkdienst Ds A.F.U. Braakman
Kerkdienst Ds A.F.U. Braakman
okt 31 @ 10:00 – 11:00
In de Coronatijd kunnen wijzigingen in de  diensten plaatsvinden. De diensten worden ook gestreamd. . Zie de home-page van de website voor meer informatie.
nov
3
wo
20:00 Gemeente-avond
Gemeente-avond
nov 3 @ 20:00 – 21:30
Deze gemeenteavond willen wij gaan houden op 3 november 2021 om 20.00 uur in de Molenaarshof als vervolg op de gemeenteavond van 2 september. Op deze avond is uiteengezet wat de mogelijkheden zijn voor de[...]
nov
14
zo
10:00 Kerkdienst Ds D. Kits
Kerkdienst Ds D. Kits
nov 14 @ 10:00 – 11:00
Kerkdienst Ds D. Kits
Toelichting kerkdienst zondag 14 november Mijn naam is Diete Kits en ik ben dominee in Bovensmilde, een plaatsje onder de rook van Assen, vlakbij het TT-circuit. Daarnaast ga ik regelmatig als gastpredikant voor in naburige[...]
nov
18
do
19:30 Lezingencyclus “Het Smalle Pad” ...
Lezingencyclus “Het Smalle Pad” ...
nov 18 @ 19:30 – 21:00
Donderdag 18 november organiseert de Johanneskerk een avond van “Het Smalle Pad” met Pieter Grimbergen als gastspreker. Pieter was een succesvol concertpianist en muziekdocent. Door tegenslagen in zijn gezondheid moest hij dit werk echter opgeven.[...]
nov
21
zo
10:00 Kerkdienst dsA.F.U.Braakman, Ged...
Kerkdienst dsA.F.U.Braakman, Ged...
nov 21 @ 10:00 – 11:00
Gedachtenisdienst en laatste zondag van het kerkelijk jaar.   In de Coronatijd kunnen wijzigingen in de diensten plaatsvinden. Het kan zijn dat er geen of een beperkt aantal bezoekers aanwezig mogen zijn. Diensten worden zoveel[...]
nov
28
zo
10:00 Kerkdienst, Ds A.F.U. Braakman 1...
Kerkdienst, Ds A.F.U. Braakman 1...
nov 28 @ 10:00 – 11:00
In de Coronatijd kunnen wijzigingen in de diensten plaatsvinden. Het kan zijn dat er geen of een beperkt aantal bezoekers aanwezig mogen zijn. Diensten worden zoveel mogelijk gestreamd. Zie de home-page van de website voor[...]
dec
5
zo
10:00 Kerkdienst Mw P. Kramer, Laren, ...
Kerkdienst Mw P. Kramer, Laren, ...
dec 5 @ 10:00 – 11:00
In de Coronatijd kunnen wijzigingen in de diensten plaatsvinden. Het kan zijn dat er geen of een beperkt aantal bezoekers aanwezig mogen zijn. Diensten worden zoveel mogelijk gestreamd. Zie de home-page van de website voor[...]
Archief
error: Content is protected !!