40 dagentijd 2022

Het thema van de liturgische schikkingen in deze 40 dagentijd is:

 De toekomst tegemoet

Van U (God) is de toekomst

Gods liefde en genade mogen we iedere dag opnieuw ontvangen, omdat zijn Zoon Jezus voor onze zonden aan het kruis is gestorven.

Als basis voor de liturgische schikking maken we gebruik van een wijde schaal om het ontvangen te symboliseren.

De schikking in een zuilvorm rust op de bodem van de schaal en reikt naar boven, naar de hemel. Elke week verandert de schikking een beetje. Het blijft luchtig en transparant zodat er altijd zicht blijft op het onbekende, het Goddelijke.

De lezingen in deze Veertigdagentijd komen uit het evangelie van Lucas.

Het jute kleed onder de schikking geeft nederigheid weer en de kleur paars in deze Veertigdagentijd symboliseert  ingetogenheid.

 

De lezing voor deze 1e zondag uit de Veertigtijd komt uit Lucas 4: 1-13 Jezus wordt 3 keer door de duivel op de proef gesteld in de woestijn. O.a. een keer toen Jezus honger had, om een steen in brood te veranderen. Vandaar dat tussen de grassen tarwe en gerst aren zijn geplaatst.

De hoofdboodschap is: een leven met God betekent dat je niet altijd de makkelijkste weg gaat, wel dat je probeert in afhankelijkheid van Hem te leven.

De primula’s in de schaal symboliseren dit. Ze hebben de Nederlandse naam: Hemelsleutels.

De grassen die dragen de herinnering aan een voorbije lente, zomer, en herfst. Ze zullen steeds meer vervangen worden door groene takken, teken van hoop en nieuwe lente.

De lezing voor de 2e zondag is: Lucas 9: 28-36. Het gedeelte wat wel de verheerlijking van Jezus wordt genoemd.

Jezus is met 3 discipelen op de berg om te bidden als er een glans op zijn gezicht verschijnt, en zijn kleding stralend wit worden. Terwijl de discipelen liggen te slapen voegen zich 2 mannen, Mozes en Elia, bij Jezus. Zij spreken met Jezus over de weg die Jezus moet gaan naar Jeruzalem.

De discipelen werden wakker en zagen de hemelse glans boven Jezus en de 2 mannen.

Toen verscheen er een wolk waarin Mozes, Elia en Jezus werden opgenomen.

Uit de wolk klinkt Gods stem die zegt: “Dit is mijn Zoon. Ik heb hem uitgekozen. Luister naar hem.”

Een moment om stil te staan en stil te worden, een heilig moment.

In de schikking zien we de wolk waarin Mozes, Elia en Jezus werden opgenomen.

Voor deze 3e zondag is de lezing uit: Lucas 13: 1-9

In deze lezing vertelt Jezus een gelijkenis over de vijgenboom.

Deze kan pas vrucht dragen als hij goed verzorgd wordt en bemest.

Zo is het ook met de mensen als ze zich op God richten dan zullen ze de goede gaven van het Koninkrijk krijgen.

In de schikking is een tak van de vijgenboom met wintervruchten gezet en zaaddragende Helleborissen. Deze bloemen met zaad versterken, symbolisch gezien, de relatie tussen Kerst en Pasen.

Voor deze 4e zondag uit: Lucas 15: 11-32

Dat iedereen welkom is in het huis van God de Vader komt tot verbeelding in de gelijkenis die Jezus vertelt over Iemand die 2 zonen had.

De jongste zoon wilde graag zijn erfdeel om erop uit te trekken maar hij verkwiste vervolgens al het geld. Hij kreeg spijt en ging weer naar zijn Vader terug voor een nieuwe start. Zijn Vader was erg blij en richtte een feestmaal aan. De Vader zei tegen de oudste zoon: Je broer was dood en is weer levend geworden.

In de schikking hebben we dit tot uitdrukking laten komen door een aantal droge grassen te vervangen door groene kornoelje takken. Door de bloesemtakken komt de nieuwe toekomst en de vreugde tot uitdrukking.

Voor deze 5e zondag uit: Lucas 20: 9-19

Jezus vertelt een derde gelijkenis in deze Veertigdagentijd. Hij gebruikt het beeld van een man met een wijngaard. De man gaat op reis en verpacht de wijngaard aan een aantal wijnbouwers. Toen de oogsttijd gekomen was, stuurde hij een knecht naar de wijnbouwers om zijn deel van de opbrengst in ontvangst te nemen. Deze werd mishandeld en werd weggestuurd even zo een andere knecht en tenslotte zijn eigen Zoon die werd gedood.

Jezus doelt hier op zichzelf.

Als teken van de wijngaard is in de schikking een wijnstok, ranken en een tros druiven geplaatst.

Jezus zegt vaak: Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken.

 

Voor de Palmzondag komt de lezing uit: Lucas 22: 1-23, 56

Op deze Palmzondag  staat niet de intocht in Jeruzalem centraal, maar is de aandacht bij  de Pesachmaaltijd die Jezus met de leerlingen vierde.

Tijdens de maaltijd spreekt Jezus woorden die de eeuwen daarna in de kerk zijn blijven resoneren.  ‘Dit is mijn lichaam en dit is mijn bloed’.  De tekenen van brood en wijn. In deze twee tekenen wordt de verbondenheid met Jezus zichtbaar.   Jezus plaatst het ook in de tijd.       Tot het koninkrijk van God is gekomen zal Hij niet meer drinken ‘van de vrucht van de wijnstok’.  Brood en wijn worden daarmee ook een sacrament van de verwachting.  Wanneer we uitspreken ‘Van U is de toekomst’ helpt het avondmaal ons daaraan herinneren.

De verticale zuil in de schikking wordt steeds meer groen, teken van hoop en nieuwe lente. Ook is er buxus tussen de takken geklemd, als verwijzing naar de intocht in Jeruzalem en de verbinding met Aswoensdag. De aren zijn als symbool voor het brood en de beker als symbool voor de wijn.

De lezing op “Witte donderdag” komt uit: Johannes 13: 1-15

Tijdens de maaltijd, vlak voor het Paasfeest, staat Jezus op. Hij pakt een waskom en gaat de leerlingen langs om hun voeten te wassen.

Het is alsof Jezus het nog één keer voor wil doen, voordat Hij straks zal terugkeren naar de Vader. En daarmee zet hij ook de toon naar de toekomst. In de kerk van Christus is een meester niet meer dan zijn slaaf, maar was je elkaars voeten. Zo wordt witte donderdag een moment dat ons er weer aan herinnert nederig en dienstbaar de weg achter de Heer te gaan. Elkaar dienen. Ook dat is leven met het oog op de toekomst. Bij de schikking is een schaal en een handdoek geplaatst.

Brood en wijn worden verbeeld door de korenaren en de druiventros.

De lezing op deze Goede Vrijdag komt uit: Johannes 18: 1 tot 19:42

Op deze dag lezen we de gevangenneming van Jezus tot de graflegging. Het graf lijkt voor de toekomst gesloten. Houdt het hier op? Een mengeling van verslagenheid en verwachting.

Bij Goede Vrijdag hoort het kruisteken waarmee we de kruisiging gedenken. Aan de groene takken in de schikking zijn een aantal horizontale takken toegevoegd zodat er een kruis ontstaat.

De verticale lijnen symboliseren de verbinding met het spirituele, de vervulling. De horizontale lijn in het kruis, het aardse leven, het leven dat door zal gaan zoals het zaad in de akker.

Ook zijn er 5 rode bloemen in de schikking geplaatst die het lijden van  Jezus symboliseren.

De lezing van deze Paaszondag komt uit:  Johannes 20: 1-18

Waar de toekomst gesloten leek door de dood van Jezus, wordt deze op Paasmorgen weer helemaal opengelegd: De Heer is opgestaan!

Het einde werd een nieuw begin, van waaruit we ons richten op de toekomst.

In de schikking zien we het nieuwe begin, een nieuwe lente terug.

De takkenconstructie wordt bloeiend!  Aan de bloesemtakken van de peer zijn bloemen toegevoegd o.a. gerbera’s, zuiderwindlelies

De schikking bloeit!

De kleur wit van het doek onder de schikking is een uiting van vreugde en een beeld van reinheid en onschuld.